lục tích giấu quýt cho mẹ

Chương 13 – Lục Tích : Giấu quýt cho mẹ

Chương 13 - Lục Tích : Giấu quýt cho mẹ

Nhân tiện trong tiệc có quýt ngon nên tôi giấu vài quả đem về biếu mẹ tôi. Viên Thuật khen Tích là người con chí hiếu.

Chương 13 - Lục Tích : Giấu quýt cho mẹ

Chương 13 – Lục Tích : Giấu quýt cho mẹ

Người đời Đông Hán, từ lúc mới lên 6 tuổi đã biết hiếu thảo. Một hôm Lục Tích theo cha sang quận Cửu Giang viếng Viên Thuật. Họ Viên làm tiệc thết đãi, Lục Tích thấy trong tiệc có quýt ngon, bèn lấy hai trái bỏ vào túi áo giấu.

Đến khi chào Viên Thuật ra về, Vô ý để quýt lọt ra ngoài. Viên Thuật nói đùa: sao lấy quýt giấu như thế? Lục Tích đáp ngay: Mẹ tôi thích ăn quýt lắm.

Nhị Thập Tứ Hiếu – Tập 13: Lục Tích giấu quýt cho mẹ:

Hán Lục Tích thuở còn sáu tuổi,

Quận Cửu Giang đến với họ Viên,

Trẻ thơ ai chẳng yêu khen,

Quít ngon đặt tiệc tiểu diên đãi cùng,
Cất hai quả vào trong tay áo,

Tiệc tan xong từ cáo lui chân,

Trước thềm khúm núp gởi thân,

Vô tình quả quít nẩy lăn ra ngoài,
Viên trông thấy cười cười hỏi hỏi,

Sao khách hiền mang thói trẻ thơ ?

Thưa rằng: Mẹ vốn tính ưa,

Vật ngon dành lại để đưa mẹ thì.
Viên nghe nói trọng vì không xiết,

Bé con con mà biết hiếu thân,

Cho hay phú giữ thiên chân,

Sinh ra ai cũng sẵn phần thiện đoan.

(Thơ: Lý Văn Phức)