nhị thập tứ hiếu chương 21

Chương 21 – Du Kiềm Lâu nếm phân lo âu

Chương 21 - Du Kiềm Lâu nếm phân lo âu

Sau ông nằm mơ thấy có một người cầm một thẻ vàng có mấy chữ: Sắc trời cho bình an. Quả nhiên ngày hôm sau cha ông được khỏi bệnh ngay.

Chương 21 - Du Kiềm Lâu nếm phân lo âu

Chương 21 – Du Kiềm Lâu nếm phân lo âu

Cũng chép là Sứu Kìm Lâu, người nước Tề, được nổi tiếng là chí hiếu. Khi được bổ nhậm là Thái Thú ở quận Bình Lăng, đến nhậm chức được mười hôm, bỗng Kiềm Lâu thấy tâm thần bàng hoàng, mồ hôi chảy như tắm, biết là nhà có việc chẳng lành, liền xin từ chức. Về đến nhà, mới hay cha đau nặng đã hai ngày.

Kiềm Lâu lại nghe thầy thuốc nói hễ người bệnh nặng mà phân đắng thì chữa khỏi, bằng trái lại phân ngọt thì khó chữa. Ông liền nếm thử phân của cha thì thấy ngọt, lòng vô cùng lo lắng đứng ngồi không yên. Đêm đêm ông đốt hương nhắm sao Bắc Đẩu mà khấn xin được chết thay cha.
Nhị Thập Tứ Hiếu – Tập 21: Du Kiềm Lâu nếm phân lo âu:
Kiềm Lâu có danh Tề Quốc,

Huyện Bình Lăng nhậm chức thân dân.

Tới Nha chưa được một lần,

Như dội tâm thần thường đau.
Vó câu buồn bã.

Thăm cha bệnh đã hai ngày,

Nếm dơ vâng cứ lời thầy,

Đầu lưỡi chua cay trong lòng,
Chữ dạy bệnh trung nghi khổ,

Làm sao bệnh đở mới cam,

Đêm đêm hướng bắc triều tam.

Tánh mạng thay làm thân cha.
Cầu khẩn thấu tòa tinh tú,

Bình an vui thú đình vi,

Cho hay máy động huyền vi.

Minh truyện trước còn ghi kim đằng.

(Thơ: Lý Văn Phức)